درباره ما

فارغ التحصیل دکتری حرفه ای پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز :1383-1376

انتخاب به عنوان دانشجوی برگزیده دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بخش پژوهشی :1383

دوره تخصصی روانپزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز :1391-1387

بورد تخصصی روانپزشکی

  روانپزشک شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جهرم :  1391- 1395

  مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم :1392-1395

معاونت آموزشی دانشکده پزشکی جهرم 1394

دوره آموزشی سکسوال مدیسین (طب جنسی ) در انجمن سکسوال مدیسین اروپا 2015

فلوی سکسوال مدیسین (طب جنسی ) اتحادیه متخصصان اروپا 2016

مطب تخصصی روانپزشکی :1391

تماس سریع